mobile 365 bet | sòng bài trực tuyến

Đóng

Khu nhà ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Khu nhà ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Thôn Dư Xá

Thôn Kênh

 • Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
 • Diện tích dự án: 28.424,85 m2, trong đó:
  • Điểm dân cư thôn Kênh: 15.065,49 m2;
  • Điểm dân cư Thôn Dư Xá: 13.359,36 m2;
 • Quy hoạch dự án
 • Tiện ích xây dựng kèm theo: Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu nhà ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành được xây dựng trên địa bàn hai thôn (Thôn Kênh và Thôn Dư Xá) bao gồm: San nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thoái nước thải, cống cáp kỹ thuật, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng và vườn hoa cây xanh.
 • Tiện ích về giao thông: Các tuyến đường giao thông thuộc dự án phù hợp với Quy hoạch chi tiết được UBND huyện Thuận Thành phê duyệt, đảm bảo yêu cầu về kết nối với các tuyến đường giao thông hiện có và các khu dân cư hiện trạng tiếp giáp với dự án.
 • Tiến độ hiện tại: Đạt 90% khối lượng thực hiện.
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: Năm 2021
Hotline: 0220 389 1898